Skip to content Skip to footer

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor Delfinesse BV. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offertes
Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. De prijs die het taalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Alle bedragen worden vermeld exclusief btw. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie
Delfinesse BV garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in haar vakgebied.

Artikel 4. Aanpassingen
De opdrachtgever heeft recht op 2 aanpassingen en/of herzieningen, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

Artikel 5. Eigendomsrechten
De geleverde teksten blijven eigendom van Delfinesse BV tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.

Artikel 6. Geheimhouding
Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Delfinesse BV. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywritingbureau wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Klachten
Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 8 dagen na levering of ontvangst. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Delfinesse BV is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 9. Facturatie en betaling
De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 1 week op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het taalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het taalbureau kan naast het honorarium tevens de voorschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere vertaalopdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

Het taalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke copy, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het taalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het taalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de afzender of door overschrijving op de bankrekening: BE31 3631 9829 8655.

De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten gelijk aan 10% met zich mee, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding. Verder worden alle rechtstreekse invorderingskosten door de opdrachtgever betaald.

Artikel 10. Voorschotten
Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Voor vertalingen geldt altijd een voorschot van 50%. Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50% worden gevraagd. Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer (bv. tussentijdse facturen).

Artikel 11. Wijziging opdracht
Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Delfinesse BV aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever
Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Delfinesse BV de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs
Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid
De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.